Το μέλλον της AI.

myAIm8 is designed to help you generate high-quality content instantly, and easily.

Γεννήτρια AI

Generate text, image, code, chat and even more

Προηγμένος πίνακας ελέγχου

Πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες χρήστη, αναλυτικά στοιχεία και δραστηριότητα.

Πύλες πληρωμών

Επεξεργαστείτε με ασφάλεια πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλες μεθόδους.

Πολύγλωσσος

Ικανότητα κατανόησης και δημιουργίας περιεχομένου σε διαφορετικές γλώσσες

Προσαρμοσμένα πρότυπα

Προσθέστε απεριόριστο αριθμό προσαρμοσμένων προτροπών για τους πελάτες σας.

Πλατφόρμα υποστήριξης

Πρόσβαση και διαχείριση των εισιτηρίων υποστήριξής σας από τον πίνακα ελέγχου σας.

Πείτε αντίο στο μπλοκ του συγγραφέα Όλα συμπεριλαμβάνονται

Intelligent Writing Assistant

Το Writer έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει δημιουργήστε κείμενα υψηλής ποιότητας αμέσως, χωρίς να ιδρώσει.

Δημιουργία, επεξεργασία, εξαγωγή.

Δημιουργία, επεξεργασία, εξαγωγή.

Με την υποστήριξη του OpenAI.

Ψηφιακά Γραφεία

Σχεδιαστές Προϊόντων

επιχειρηματίες

Copywriters

Digital Marketers

προγραμματιστές

Freelancers

eCommerce

Website Owners

Εθιμο Προτροπές

Προσαρμοσμένα πρότυπα.

Post Title Generator

Get captivating post titles instantly with our title generator. Boost engagement and save time.

Summarize Text

Effortlessly condense large text into shorter summaries. Save time and increase productivity.

Product Description

Easily create compelling product descriptions that sell. Increase conversions and boost sales.

Article Generator

Instantly create unique articles on any topic. Boost engagement, improve SEO, and save time.

Product Name Generator

Create catchy product names with ease. Attract customers and boost sales effortlessly.

Testimonial Review

Instantly generate authentic testimonials. Build trust and credibility with genuine reviews.

Problem Agilate Solution

Identify and solve problems efficiently. Streamline solutions and increase productivity.

Blog Section

Effortlessly create blog sections with AI. Get unique, engaging content and save time.

Blog Post Ideas

Unlock your creativity with unique blog post ideas. Generate endless inspiration and take your content to the next level.

Blog Intros

Set the tone for your blog post with captivating intros. Grab readers' attention and keep them engaged.

Blog Conclusion

End your blog posts on a high note. Craft memorable conclusions that leave a lasting impact.

Facebook Ads

Create high-converting Facebook ads that grab attention. Drive sales and grow your business.

Youtube Video Description

Elevate your YouTube content with compelling video descriptions. Generate engaging descriptions effortlessly and increase views.

Youtube Video Title

Get more views with attention-grabbing video titles. Create unique, catchy titles that entice viewers.

Youtube Video Tag

Improve your YouTube video's discoverability with relevant video tags. Boost views and engagement.

Instagram Captions

Elevate your Instagram game with captivating captions. Generate unique captions that engage followers and increase your reach.

Instagram Hashtags

Boost your Instagram reach with relevant hashtags. Generate optimal, trending hashtags and increase your visibility.

Social Media Post Tweet

Make an impact with every tweet. Generate attention-grabbing social media posts and increase engagement.

Social Media Post Business

Generate a text for your business social media networks. Maximize your social media presence with impactful business posts.

Facebook Headlines

Get noticed with attention-grabbing Facebook headlines. Generate unique, clickable headlines that increase engagement and drive traffic.

Google Ads Headlines

Create high-converting Google ads with captivating headlines. Generate unique, clickable ads that drive traffic and boost sales.

Google Ads Description

Step up your Google ad game, Craft high-converting ad copy that grabs attention and drives sales.

Paragraph Generator

Generate a paragraph with keywords and description. Never struggle with writer's block again. Generate flawless paragraphs that captivate readers.

Pros & Cons

Make informed decisions with ease. Generate unbiased pros and cons lists that help you weigh options and make better choices.

Meta Περιγραφή

Get more clicks with compelling meta descriptions. Generate unique, SEO-friendly meta descriptions that attract customers and boost traffic.

FAQ Generator (All Datas)

Quickly create helpful FAQs. Our AI-powered generator provides custom responses to common questions in seconds.

Email Generator

Generate an email with your subject and description. Streamline your inbox and save time.

Email Answer Generator

Effortlessly tackle your overflowing inbox with custom, accurate responses to common queries, freeing you up to focus on what matters most.

Newsletter Generator

Generate engaging newsletters easily with personalized content that resonates with your audience, driving growth and engagement.

Grammar Correction

Eliminate grammar errors and enhance your writing with ease. Our tool offers seamless grammar correction for flawless content.

TL;DR Summarization

Automatically summarize long texts into bite-sized summaries with this TL;DR generator.

Γεννήτρια εικόνας AI

Create stunning images in seconds.

Custom Generation

Create your own custom generator with AI! Our app allows you to quickly and easily generate unique content in any language.

AI Ομιλία σε κείμενο

The AI app that turns audio speech into text with ease. Get ready to generate custom texts from audio files quickly and accurately.

Γεννήτρια κώδικα AI

Create custom code in seconds! Leverage our state-of-the-art AI technology to quickly and easily generate code in any language.

AI Voiceover

Turn text into human-like speech with ease. Create custom voiceovers from text quickly and easily.

AI Short Story Maker

Generate Unique Short Stories with AI. Can be a Source of Inspiration for Writers who are Looking for New Ideas or just want to Explore Different Genres.

Joke Factory

Have your friends rolling with laughter as AI creates original side-splitting jokes

AI Quizmaster

Create any number of quiz questions of any type, subject or difficulty with single answers or multiple choice. Create Any Quiz.

AI Article Wizard Generator

Create custom article instantly with our article wizard generator. Boost engagement and save time.

AI Vision

Elevate your visual analytics with our AI Vision platform. Harness the power of machine learning for real-time image recognition and data insights. Enhance efficiency and decision-making.

File Analyzer

Simply upload a file (PDF, CSV, .doc or .docx) and extract key insights or summarize the entire document.

Chat Image

Generate Image by user input

AI YouTube

Simply turn your Youtube videos into Blog post.

AI ReWriter

Rewrite more professional and detailed content instantly with our ai rewriter. Boost engagement and save time.

AI RSS

Generate unique content with RSS Feed.

AI Web Chat

Analyze web page content with url

AI Web Chat

Analyze web page content with url

AI Web Chat

Analyze web page content with url

AI Video

Bring your static images to life and create visually compelling videos effortlessly.

AI Web Chat

Analyze web page content with url

Cover Letter

Generate professional cover letters that highlight your strengths and stand out to employers.

Math Question

Solve complex math questions with ease. Get step-by-step solutions and understand the process.

Bullet Point Answer

Generate concise bullet point answers for any question. Save time and get straight to the point.

Academic Essay

Generate an academic essay based on the given topic and guidelines.

Thesis Statement

Generate a thesis statement for the given topic.

Proofreading

Proofread the given text and provide suggestions for improvement.

Rephrase

Rephrase the given text to improve clarity and readability.

Improve

Improve the given text by enhancing its quality and clarity.

Job Description

Generate comprehensive job descriptions tailored to your company needs.

Application Letter

Craft personalized application letters that grab attention and highlight your qualifications.

Resume Builder

Create professional resumes tailored to your skills and experience.

Linkedin

Generate engaging LinkedIn profile descriptions that attract attention from employers and connections.

Startup Ideas (w/ quantities)

Generate innovative startup ideas along with estimated quantities and market analysis.

PAS

Generate Persuasion-Awareness-Solution (PAS) frameworks for persuasive communication strategies.

AIDA

Create Attention-Interest-Desire-Action (AIDA) frameworks for effective marketing campaigns.

Strategy

Generate strategic plans and frameworks for business development and growth.

Personal Bio

Generate compelling personal biographies for professional profiles and portfolios.

Career Advice

Provide career advice and guidance tailored to individual skills, goals, and aspirations.

Cost Benefit Analysis

Conduct cost-benefit analyses to evaluate potential business decisions and investments.

Brainstorming

Generate creative ideas and solutions through structured brainstorming sessions.

Linkedin Post

Craft engaging and professional posts for sharing on LinkedIn.

Sales Pitch

Craft persuasive sales pitches to attract potential clients and investors.

Social Media Reply

Craft effective and professional replies to social media comments and messages.

Apology Email

Write a sincere and professional apology email for any situation.

Ticket Reply

Generate professional replies for customer support tickets.

Article Generator - Documentation

Generate detailed documentation articles based on the provided topics and instructions.

Song Lyrics

Generate creative and original song lyrics for any genre.

Jokes

Create funny and entertaining jokes.

Event Planner

Plan a detailed event itinerary.

Travel Planner

Create a detailed travel itinerary for any destination.

Gift Ideas

Generate creative and personalized gift ideas.

Product Description

Create detailed and appealing product descriptions.

Product Features

Highlight the key features of a product.

Product Name Ideas

Generate creative and catchy product name ideas.

Why Choose This Product

Explain why a customer should choose a specific product.

Reviews

Generate detailed reviews for a product.

Review Responder

Craft professional responses to customer reviews.

Amazon

Generate Amazon product listings and descriptions.

Sitemap

Generate a comprehensive sitemap for your website.

Tagline

Create a catchy and memorable tagline for your website.

UX Ideas

Generate innovative UX ideas to improve user experience.

Design Ideas

Get creative design ideas for your website.

Services Page

Create detailed content for your services page.

Features Page

Create detailed content for your features page.

Keyword Generator

Generate relevant keywords for your website content.

Keyword Extractor

Extract important keywords from your website content.

SEO

Optimize your website content for search engines.

Μαρτυρίες

Generate authentic testimonials for your website.

Landing Page Content - Copywriting

Create compelling copy for your landing page.

Website - Copywriting

Create engaging copy for your website pages.

FAQ

Generate frequently asked questions for your website.

Call to Action

Create compelling calls to action for your website.

Meta Περιγραφή

Generate meta descriptions for your website pages.

Rewrite with Keywords

Rewrite website content with targeted keywords.

Privacy Policy

Generate a privacy policy for your website.

Οροι και Προϋποθέσεις

Generate terms and conditions for your website.

Blog Ideas

Generate creative ideas for your next blog post.

Blog Intro

Generate an engaging introduction for your blog post.

Blog Section

Generate a section for your blog post.

Blog Outline

Generate an outline for your blog post.

Blog Article

Generate a full article for your blog post.

IG Reel Script

Generate a script for an Instagram Reel video.

IG Captions

Generate captions for Instagram posts.

TikTok Script

Generate a script for a TikTok video.

TikTok Video Caption

Generate captions for TikTok videos.

TikTok Video Script

Generate a script for a TikTok video.

Facebook Post

Generate engaging posts for Facebook.

Facebook Headlines

Generate attention-grabbing headlines for Facebook.

Facebook Video Script

Generate a script for a Facebook video.

X Tweet

Generate a tweet for any purpose.

X Thread

Generate a Twitter thread for any topic.

Youtube Video Title

Generate titles for YouTube videos.

Youtube Video Description

Generate descriptions for YouTube videos.

Youtube Video Tag

Generate tags for YouTube videos.

Youtube Video to Blog Post

Generate blog posts from YouTube videos.

Video Idea

Generate ideas for video content.

Video Description

Generate descriptions for videos.

Viral Tweet Idea

Generate ideas for tweets that could potentially go viral.

Clickbait Titles

Generate clickbait titles for social media posts.

App and SMS Notifications

Generate notifications for mobile apps and SMS.

Advertising Ideas

Generate ideas for advertising campaigns.

FB Ad

Generate content for Facebook advertisements.

Google Ad

Generate content for Google advertisements.

Ad Script

Generate scripts for advertisements.

TV Ads

Generate ideas and content for TV advertisements.

Youtube Ads

Generate ideas and content for YouTube advertisements.

Translate

Translate text from one language to another.

Grammar Check

Check grammar and provide suggestions for improvement.

List Synonyms

Generate a list of synonyms for a given word.

Learn New Words

Discover and learn new words with their meanings and usage.

Bug Fix

Identify and fix bugs in code to improve functionality and performance.

Explain Code

Provide explanations and clarifications on specific sections of code.

Teach Code

Create educational materials and tutorials to teach coding concepts and techniques.

Changelog Creator

Generate changelogs to document updates and modifications in software or projects.

Welcome Email

Craft a warm and engaging email to welcome new subscribers or users.

Invitation Mail

Create an inviting email to send out invitations for events, gatherings, or meetings.

Follow up Email

Craft a follow-up email to reconnect with clients, customers, or contacts.

Reply Email

Compose a professional email response to reply to inquiries, questions, or requests.

Ενημερωτικό δελτίο

Design and create a newsletter to share updates, news, or promotions with subscribers.

Press Release

Write a press release to announce new products, events, or company updates.

Cold Email

Create an effective cold email to reach out to potential clients or partners.

Create a Workout Plan

Design a personalized workout plan tailored to individual needs and fitness goals.

Create a Meal Plan

Develop a customized meal plan based on dietary preferences, nutritional needs, and health goals.

eBook

Generate a complete eBook on any topic of your choice.

Paragraph

Generate a well-written paragraph on any given topic.

Story Generator

Generate creative story ideas or complete stories based on provided prompts.

Book Ideas

Generate ideas for new books or novels based on specified themes or genres.

Content Improver

Enhance the quality and readability of existing content by providing suggestions for improvement.

Explain to a Child

Simplify complex topics or concepts to make them understandable to children.

Write News From a Journalist Point of View

Craft news articles from the perspective of a journalist.

Generate From RSS Feed

Generate content based on the information extracted from a provided RSS feed.

Undetectable AI

Generate content or responses that are indistinguishable from human-generated content.

Pros and Cons

Generate a list of pros and cons for any given topic.

Real Estate Listing

Generate real estate listings for properties based on specified criteria.

Prompt Generator

Generate creative prompts to inspire writing, brainstorming, or idea generation.

Tools.

myAIm8 has all the tools you need to create and manage your content

Προηγμένος πίνακας ελέγχου

Προηγμένος πίνακας ελέγχου

Track a wide range of data points, be in control.

Πύλες πληρωμών

Πύλες πληρωμών

Επεξεργαστείτε με ασφάλεια την πιστωτική κάρτα ή άλλους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής.

Πολύγλωσσος

Πολύγλωσσος

Ικανότητα κατανόησης και δημιουργίας περιεχομένου σε διαφορετικές γλώσσες.

Σύστημα Συνεργατών

Σύστημα Συνεργατών

Ability to invite friends, and earn commission from their purchases.

Εύκολη εξαγωγή

Εύκολη εξαγωγή

Εξάγετε εύκολα το παραγόμενο περιεχόμενο ως απλό κείμενο, PDF, Word ή HTML.

Πλατφόρμα υποστήριξης

Πλατφόρμα υποστήριξης

Access and manage support tickets from your dashboard.

Πως λειτουργεί, λοιπόν?

1

Simply explain what your content is about and adjust settings according to your needs.

2

Input some basic information or keywords about your brand or product, and let our AI algorithms do the rest.

3

Δείτε, επεξεργαστείτε ή εξάγετε το αποτέλεσμά σας με μερικά κλικ.

Want to see? Join myAIm8
Μαρτυρίες Have Your Say

What Our Members Say

Janice Penny

Janice Penny

Entrepreneur

Dan Sefera

Dan Sefera

Writer

Tony Sanchez

Tony Sanchez

UX Designer

Stable Diffusion ChatGPT

Flexible Pricing

Flexible and affordable plans tailored to suit your needs

FREE PLAN

£0

κάθε μήνα

Επιλέγω FREE PLAN
 • No Credit Card Required
 • Latest ChatGPT4o
 • Dall-E-3
 • Stable Diffusion 3
 • AI Advanced Editor
 • AI Writer
 • AI Video
 • AI Image
 • AI Article Wizard
 • AI File Chat
 • AI Web Chat
 • AI Vision
 • AI Rewriter
 • AI Chat Image
 • AI Chat
 • AI Code
 • AI YouTube
 • AI RSS
 • AI Speech to Text
 • AI Voiceover
 • AI Voice Clone
 • Basic Support
 • 2,000 Σημεία λέξεων
 • 10 Διακριτικά εικόνας
Freedom

£29

κάθε μήνα

Επιλέγω Freedom
 • Experience the Freedom of myAIm8
 • Latest ChatGPT4o
 • Dall-E-3
 • Stable Diffusion 3
 • AI Advanced Editor
 • AI Writer
 • AI Video
 • AI Image
 • AI Article Wizard
 • AI File Chat
 • AI Web Chat
 • AI Vision
 • AI Rewriter
 • AI Chat Image
 • AI Chat
 • AI Code
 • AI YouTube
 • AI RSS
 • AI Speech to Text
 • AI Voiceover
 • AI Voice Clone
 • Teams
 • Brand Voice
 • VIP Support
 • 1,000,000 Σημεία λέξεων
 • 100 Διακριτικά εικόνας

Safe Payment: Use Stripe or Credit Card.

FAQ Κέντρο βοηθείας

Εχω μια ερώτηση?

Our Friendly Support Team will handle any support requests swiftly and accurately.